مطالعات ، استانداردها ،برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی معماری کتابخانه

در مجموعه حاضر فایلهای وُرد و پی دی اف مطالعات کامل واستانداردها و برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی معماری کتابخانه  ارائه شده است .

 

  

قیمت: 7,500 تومان