درک عمومی معماری منظر- از منابع کنکور ارشد معماری

درک عمومی معماری منظر از منابع یکی از بخش های اصلی کنکور معماری سال 94 بر اساس آخرین جزوه های اساتید دانشگاه های معتبر تهران و نگرش طراحان سؤالات ارائه می گردد. این درس از منابع اصلی  کنکور ارشد معماری دانشگاه سراسری می باشد. این مجموعه به صورت یک کتاب الکترونیکی با قابلیت جست و جو ارائه می شود.

مجموعه ی معماری مارکت با همکاری اساتید دانشگاهی تنها در بخش معماری آزمون کارشناسی ارشد به صورت تخصصی فعالیت دارد.

برای آگاهی از زمان ارائه ی این کتاب الکترونیکی در سایت معماری مارکت در سایت و خبرنامه ی ما عضو شوید:    عضویت در معماری مارکت

 

نقد و بررسی درک عمومی معماری منظر- از منابع کنکور ارشد معماری

 

نمونه سؤالات کارشناسی ازشد معماری منظر : (درک عومی معماری منظر)

 

100- باغ های ایرانی از کدام یک از اصول و قوانین تبعیت می کنند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
101- اصطلاح «جوشگاه» در باغ ایرانی کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
102- در اکثر مناطق آب و هوایی ایران «درخت» چه نقشی را ایفا می کند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
103- در شرایط آب و هوایی ایران نقش کدام یک از عناصر گیاهی مهمتر است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
104-کدام گزینه در تعیین جهت باغ(قرارگیری طول باغ در آن جهت)نقش تعیین کننده تری دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
105- باغ مقبره ها اصولاً دارای کدام مشخصات می باشند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
106- مناظر باغها که تصویر کوچکی از طبیعت بزرگ را تداعی می کند سبک باغسازی کدام کشور است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
107- گیاهان مخروطی شکل دارای چه ویژگی های بصری می باشند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
108- در باغسازی ایرانی با آن، یک محور را تعریف می کردند. [معماری مارکت- سراسری 1382]
109-کدام واژه برای تقسیم بندی باغچه های داخل باغ استفاده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
110- فضاهای باز شهری در بافتهای تاریخی دارای ...................... می باشند. [معماری مارکت- سراسری 1382]
111- به طور کلی دانش و مفهوم بوم شناسی از چه زمانی به عنوان یک تخصص مستقل و با کلی نگری در عرصه های طراحی، معماری و معماری منظر کاربردی شد؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
111- در کدام دوره کاربرد شکل های صلیبی و بیضی در حوض های باغ ایرانی بیشتر رواج یافت؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
111- دلیل اصلی ادراک متفاوت فاصله سردر ورودی تا کوشک در باغ ایرانی از دو منظرگاه سردر و کوشک چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
111- شیوۀ باغسازی ایران در دورۀ اسلامی چگونه شکل گرفته است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
111- کدام عبارت در مورد رابطه میان منظر و محیط صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
111- کدام یک از درختان زیر از نظر قابلیت واکاری و هرس و پیوند مناسب ترند؟
111- مجموعه باغ دولت آباد در کدام شهر و مربوط به چه قرنی است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
111- همه موارد در خصوص باغ قدمگاه نیشابور صحیح هستند، به جز: [معماری مارکت- سراسری 95]
111-تصویر مقابل مربوط به کدام یک از باغ های ایرانی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
111-در همه ی باغ های ذیل درخت نخل وجود دارد به جز : [معماری مارکت- سراسری 87]
111-کدام یک از محوطه های باستانی با استناد به دوره تاریخی زیر به عنوان نمونه ای برای توصیف شهرهای آغازین و تاریخی در ناحیه شرقی ایران به حساب می آید ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
111-مجموعه کوشک و باغ های اشرف در کدام دوره تاریخی ساخته شده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
111. قدیمی ترین نمونه کوشک در باغ ایرانی مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
112- با توجه به استانداردهای طراحی در مورد ایستگاه اتوبوس ها در فضای باز، در تصویر زیر کدام پاسخ زیر با واحد متر بجای x صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
112- باغ ویران شده هزار جریب در کدام شهر واقع بود ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
112- تأثیر هنر باغ سازی در کدامیک از هنرها جلوه بیشتری دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
112- تصویر زیر، متعلق به کدام باغ است و در کدام شهر واقع است؟ (پلان) [معماری مارکت- سراسری 95]
112- در طراحی منظر و با توجه به ویژگی مسیرهای دسترسی، نحوه قرارگیری گیاهان در تصویر روبه رو بیشتر بیانگر تأکید بر کدام یک از موارد زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
112- رابطه ی فاصله ناظر با درک بافت اجزای منظر طبیعی چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
112- کدام مجموعه باغها مربوط به دورۀ صفوی – شهر اصفهان است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
112- کنوانسیون سال 1992 که در رابطه با تنوع گونه های گیاهی به امضاء رسیده است، بر کدام یک از موارد ذیل تأکید داشته است؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
112- همۀ موارد زیر در مورد باغ های دورۀ هخامنشی صدق می کنند بجز: [معماری مارکت- سراسری 86]
112-تصویر مقابل مربوط به کدام مکان تاریخی و دوره است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
112-تهران را با کدام درخت بیشتر می شناسند ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
112-نقش آب در باغ یارانی در کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟(محور اصلی) [معماری مارکت- سراسری 88]
112. کدام گزاره در مورد باغ ایرانی درست نیست؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
113- تیموریان در طراحی باغهای سمرقند بیشتر از باغهای کدام شهر الهام گرفته است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
113- شکل مقابل مربوط به کدام یک از باغهای ایران است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
113- عمده نظریات شاخص مستخرج از دیدگاه مک هارگ در دهه 1970 میلادی را در کدام محورهای زیر می توان جای داد؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
113- کاهش جریان هوا در فضاهای باز شهری که به باقی ماندن حرارت محسوس در محیط کمک می نماید را چه می نامند؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
113- کدام دسته از کلمات زیر مربوط به سیستم گردش آب در باغ ایرانی است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
113- کدام مؤلفه ها سازنده منظر شهری هستند؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
113- کدام یک از مصالح زیر برای کف سازی محوطه ها در نقاط گرم و خشک مناسب تر است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
113- کدام یک از موارد، در طراحی هندسی باغ ایرانی بیشتر مورد توجه بوده است؟[معماری مارکت- سراسری 95]
113-سه گونه از درختان بومی سواحل و جزایر خلیج فارس کدام است ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
113-طراحی باغ ایرانی براساس کدام است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
113-منظور اولیه از احداث میلها و مناره ها چه بوده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
113-نقش کدام ویژگی در شکل گیری معابد و نیایشگاه ها در ایران باستان پر رنگ تر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
113. الگوی چهار باغ مربوط به دوره ................. قبل از میلاد است. [معماری مارکت- سراسری 83]
114- تصویر روبه رو مربوط به کدام اثر تاریخی است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
114- تمام موارد ذیل بیانگر تعریف «باغ ایرانی» است به جز: [معماری مارکت- سراسری 92]
114- دریاچه های پریشان زریوار، میقان و اِوان به ترتیب در کدام استان های کشور واقع شده اند؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
114- کدام کتاب در مورد طراحی باغ ایرانی بحث نمی کند؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
114- کدام مورد در توصیف باغ های ژاپنی نادرست است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
114- کدام یک از معماران در تئوری طراحی به نقش اکولوژیک منظر بیشتر توجه کرده اند؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
114- لغت منظر (Landschap) برا اولین بار در چه زمانی و تحت چه عنوانی استفاده گشت؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
114-با توجه به مفاهیم آب شناسی و در ارتباط با فرسایش، توانایی آب در جابجا کردن آبرفت بیش تر بستگی به کدام مورد دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
114-در فضاهای کوچک استفاده از کدام گیاهان توصیه می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
114-در کدام گزینه باغ ایرانی محور حرکت در محور اصلی قرار دارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
114-رابطه بیابان و کویر از نظر لغت نامه ای و علوم طبیعی چگونه است ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
114-نظام هندسی باغ تخت شیراز در چند بخش قابل توصیف است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
114. باغ ایرانی، باغی است: [معماری مارکت- سراسری 83]
115- بر اساس تصاویر، ترتیب صحیح مفاهیم برای بیان روش برخورد با توسعه تپه کدام یک از گزینه های زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
115- تأثیرات مکتب رمانتیسیزم قرم نوزدهم در کدام مورد مشاهده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
115- تصویر روبه رو مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
115- تصویر مقابل مربوط به کدام باغ ایرانی می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
115- شکل مقابل تزئینات کاشی کاری کدام باغ را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
115- عمارت هشت بهشت در کدام باغ قرار داشته و مربوط به کدام دوره تاریخی است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
115- کدام عبارت، به درستی بیانگر معنای واژه «منظر» در معماری منظر است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
115- کدام یک از عوامل اقلیمی زیر بر راحتی انسان تأثیر کم تری دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
115-باغ مزار در چه دوره ای حکومتی ایران رونق گرفت ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
115-تصویر مربوط به کدام یک از باغ های ایران است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
115-کدام یک از موارد زیر در خصوص روش های علمی و دیدگاه های مدیریت سیلاب صحیح است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
115-منظور از باغ تخت کدام است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
115. انتظام فضایی باغ ایرانی چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
116- باغ صفی آباد در کدام دوره تاریخی ایران احداث شد و در کدام شهر واقع شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
116- تصویر ارائه شده آثار کدام شهر را نشان می دهد، مربوط به کدام دوره است و در کجا واقع شده؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
116- شکل مقابل کدام شیوه باغ سازی را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
116- کدام درخت بر دیواره های پلکان کاخ آپادانا در تخت جمشید نقش بسته است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
116- کدام یک از رویکردهای ذیل در معماری منظر در اولویت قرار ندارند؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
116- کدام یک از موارد زیر در روند تاریخی طراحی منظر نادرست است؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
116- محوطه ی فرهاد تراش در کرمانشاه .......................... و ...................... مربوط به دوره .................... است. [معماری مارکت- سراسری 92]
116- همه موارد زیر از خصوصیات باغ ایرانی می باشند، به جز: [معماری مارکت- سراسری 85]
116-در کدام یک ، آب در محور اصلی قرار ندارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
116-کدام یک از مصالح ذیل ضریب جذب حرارتی بیشتری دارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
116-کدام یک از موارد زیر بیش از همه در پایداری و ساختار باغ ایرانی نقش بنیادین دارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
116-نقشه مقابل مربوط به کدام است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
116. پدیده میکرو کلیما یک پدیده ................ [معماری مارکت- سراسری 83]
117- تصویر مقابل مربوط به کجاست؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
117- تصویر مقابل مربوط به کدام عمارت می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
117- در کدام سبک باغ و محوطه سازی، بیشتر از درختان مینیاتوری و برکه های طبیعی استفاده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
117- درخت غالب در محور اصلی باغ دولت آباد در امتداد کوشک آن، کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
117- مکان «تالاب میانکاله» در کجاست؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
117- منظر شهری چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
117- منظور از احداث خیابان چهار باغ در اصفهان چه بود؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
117- مهمترین نقش شتر گاو در باغ ایرانی چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
117-تصویر زیر کدام مکان را در دوره قاجاری در تهران نشان می دهد ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
117-روش مناسب و پایدار مهار سیلابها و رانش خاک در دامنه ها و شیب های طبیعی حاشیه شهرها و سکنوتگاه ها چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
117-کدام گزینه پوشش گیاهی در اقلیم های – گرم مرطوب – معتدل مرطوب معتدل خشک قابل کاشت است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
117-کدام گزینه حس تلالو ، روانی ، پاکیزگی ، را در باغ ایرانی القاء می نماید ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
117. باغ بیشه نشانگر کدام گونه از باغ ایرانی است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
118- بر اساس طرح جامع تهران حد ساخت و ساز و توسعه شهر تهران در چه ارتفاعی غیر قانونی است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
118- پلان روبرو مربوط به نقشه کدام باغ است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
118- در کدام یک از فضاها، آب موضوع طراحی نیست؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
118- کدام باغ از دوره ی صفوی در شهر اصفهان دارای پلان هشت ضلعی بوده است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
118- مهم ترین عناصر باغ ایرانی کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
118- نمای خارجی خانه های کدام زیست بوم با خاک سرخ معدنی که در مجاورت آن جا است، ساخته شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
118- همه گزینه ها در مورد طرح کاشت باغ ایرانی صحیح می باشند، به جز: [معماری مارکت- سراسری 85]
118-با توجه به استانداردهای طراحی در فضاهای باز و محوطه ها، حداقل عرض لازم (x) در شکل زیر چند سانتی متر است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
118-باغ سازی در چه دوره ای وارد معماری شهری ایران شد ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
118-در ترکیب اجزای منظر به کدام ویژگی می توان اشاره کرد ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
118-مهمترین فرسایش خاک در مناطق جنوب شرقی ایران چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
118-همه ی موارد زیر بعنوان پوشش گیاهی در معماری منظر بصورت پرچین به کار میروند بجز : [معماری مارکت- سراسری 88]
118. نسبت معماری به معماری منظر مانند: [معماری مارکت- سراسری 83]
119- «پل آبشار» در کدام شهر ایران است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
119- اولین باغ به جای مانده از دوران هخامنشی در ایران کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
119- پارک سیتروئن در شهر پاریس محصول رویکرد کدام دوره به فضاهای جمعی است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
119- تصویر ارائه شده نشانگر کتیبه ای: [معماری مارکت- سراسری 91]
119- در ضلع جنوبی خیابان های شرقی – غربی در مناطق سرد و برفی، کدام یک از درختان زیر برای کاشت مناسب است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
119- درخت کهور، بومی کدام یک از مناطق اقلیمی و آب و هوایی است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
119- کدام یک از موارد زیر جزء مناطق حفاظت شده در آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
119- گردش غالب باغسازی در اروپا بیشتر بر کدام اصل استوار است؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
119-باغ ایرانی به کدام اصطلاح معروف می باشد ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
119-در کدام سبک از باغها ، سنگ ریزه ها و انواع صدفهای دریایی را برای تزئین به کار می بردند ؟  [معماری مارکت- سراسری 84]
119-در محوطه تاریخی سلطانیه ( به ثبت رسیده میراث فرهنگی کشور) کدام عنصر طبیعی بارز است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
119-کدام یک از باغ های تبریز نمی باشد ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
119. محورهای سبز چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
120- پلان ارائه شده کدام سایت تاریخی را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
120- چشمه عمارت در معماری و باغ سازی ایرانی به چه بنایی اطلاق می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
120- در کدام یک از باغ های تهران می توان تأثیر «باغ سازی غرب» را بیشتر مشاهده کرد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
120- کدام پلان از لحاظ موقعیت کوشک در باغ ایرانی نامتعارف بوده است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
120- کدام ویژگی درباره درختان «کهور» صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
120- کدام یک از زوج باغ های زیر دارای کوشک میانی و مرکزی است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
120- محیط چه موقع به عنوان منظر شناخته و تعریف می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
120-باتوجه به در نظر گرفتن منطقه بندی که براساس مفهوم «زری اسکیپ» در طراحی منظر صورت می گیرد و به میزان حضور و بهره برداری کاربران توجه دارد ، طرح کاشت در باغ ایرانی به چه صورت قابل تعریف است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
120-تفکر غرب در قرون وسطی در ارتباط با منظره سازی در هنر چگونه بوده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
120-دانش اکولوژی براساس موجودات زنده مورد مطالعه به چند شاخه اصلی تقسیم می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
120-در فرآیند آموزش و تفکر طراحی ، به نظر باکمینستر فولر(Backminster Fuller) کدام مفهوم به عنوان «تنها آموزش واقعی» تلقی می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
120-دیاگرام روبه رو متعلق به کدام شیوه باغسازی است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
120. تصویر طاووس در «باغ – آرامگاه» های اسلامی نشانه چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
121- با توجه به استانداردهای طراحی ایستگاه های اتوبوس در محوطه ها و فضاهای باز، کدام پاسخ در مورد ابعاد y و x (بر حسب متر) صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
121- پرشیب ترین مسیر، کدام یک از مسیرهای زیر بوده و شیب تقریبی آن چند درصد است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
121- تصویر مقابل پلان کدام باغ تاریخی را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
121- چه مواردی بر شدت فرسایش خاک در یک منظر طبیعی مؤثر هستند؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
121- علل شکل گیری کدام یک از باغ های زیر سیاسی – حکومتی بوده است؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
121- کاشت کدام یک از گیاهان زیر در رود – دره های دامنه جنوبی البرز توصیه نمی شود؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
121- کدام یک از معماران منظر از تئوری پردازان شیوۀ معماری منظر می نیمال می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
121- مهم ترین ویژگی در پروژه «آکادمی علوم کالیفرنیا» اثر رنزوپیانو چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
121-اجزاء جاندار یا اجزاء زنده اکوسیستم از نظر انرژی و ساختمان یا به عبارت دیگر از نظر چگونگی به دست آوردن غذا به چند گروه تقسیم می شوند ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
121-باغ سازی پلکانی از خصوصیات شاخص کدام سبک باغ سازی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
121-در باغ های ایرانی هند با توجه به اقلیم این سرزمین بیشتر از کدام یک از گونه های باغ استفاده شده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
121-موقعیت کوشک و عمارت باغ ارم فعلی به نسبت کل باغ چگونه است ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
121. در طبیعت پدیده سیلاب ناشی از چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
122- انتقال حرارت از طریق حرکت .................. به دلیل اختلاف فشار و خاصیت گرانشی .......... نامیده می شود. [معماری مارکت- سراسری 89]
122- ایده قرارگیری فضای سبز در ارتفاع برای تعدیل کنترل تبادل حرارتی و نیز جلوگیری از آلودگی صوتی در کدام پروژه دیده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
122- به چه دلیل، جهت طولی باغ چهل ستون اصفهان شرقی- غربی انتخاب شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
122- پلان روبه رو مربوط به کدام باغ است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
122- تصویر مقابل نشانگر کدامیک از کاخ های تاریخی زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
122- زاویه دید افقی انسان بطور طبیعی حدوداً چند درجه است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
122- کدام یک از اماکن زیر، باغ – مزار می باشند؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
122-باتوجه به شکل و استانداردها ، کدام راتفاه مناسب برای نشستن (عدد X ) است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
122-پلان رو به رو مربوط به کدام باغ – مزار و در کجا می باشد ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
122-در تصویر توپوگرافی رو به رو کدام خطوط نمایشگر خط القعر حرکت آب سطحی ناشی از بارندگی است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
122-کدام کلمه غلط معنی شده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
122-منظره اصلی باغ محصول ساماندهی کدام بخش از باغ (ایرانی) است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
122. در باغ ایرانی استخر بزرگ و اصلی در کدام قسمت باغ احداث شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
123- با توجه با استانداردها و نیز خصوصیت های توپوگرافی، عمق لازم برای زه کش های بیرونی ساختمان به چه میزان است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
123- بحث طراحی منظر در دوران باستان (غرب) را در کدام مصادیق می توان مشاهده نمود؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
123- در اقلیم سرد و مرطوب، کدام یک از موارد برای ساخت پله در فضای باز مناسب تر است؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
123- در تصویر زیر بهترین محدوده حفاظت شده در مقابل باد، ................... برابر ارتفاع درخت است. [معماری مارکت- سراسری 92]
123- در کدام شهر و کدام دوره باغ سعادت آباد نام باغ یا باغ هایی بوده است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
123- کاشت انواع گیاهان دارویی و میوه های متعدد در باغ ایران در راستای دستیابی به چه هدفی صورت گرفته است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
123- کدام باغ ها در شیراز هستند؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
123- کدام جمله در مورد «ادراک» صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
123-تصویر زیر کدام مکان تاریخی و دوره را نشان می دهد ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
123-در باغ سازی شهر سمرقند ، تیمور بیش از همه تحت تاثیر باغ سازی کدام شهر بوده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
123-فضاهای عمومی در شهرهای بزرگ یونان و روم ، عمدتا برای چه منظوری احداث می گشت ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
123-معمار منظر مرکز سونی در پوسدامر پلانز Possdamer Paltz کیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
123. ویژگی مشترک باغ های ایرانی کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
124- «صخره های مرجانی» در کدام ساحل مشاهده می شوند؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
124- باغ شاهزاده (باغ شازده) باغی است: [معماری مارکت- سراسری 90]
124- تصویر روبه رو، متعلق به کدام یک از باغ های ایرانی است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
124- تصویر مقابل مربوط به کدام کاخ است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
124- در فرآیند طراحی منظر برای جلوگیری از آشوب و بی نظمی کدام یک از عوامل زیر باید کاهش داده شود؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
124- در کجا و برای نخستین بار در دوران معاصر، حضور آب نما، گیاه و درخت در فضای بسته که نمونه ای از یک (Interior Landscape) است ظاهر شد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
124- کدامیک از جلوه های آبی زیر در باغ ایرانی کاربرد ندارد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
124-تاکید بر رویکردهای محیطی و بحث توسعه پایدار در کنگره جهانی اسکان بشر یونسکو در کدام شهر و در چه سالی صورت گرفت ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
124-کدام یک از مصالح زیر دارای ضریب جذب حرارت بیشتر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
124-کدام یک از معماران منظر ، نقش اکولوژیکی و جنبه های محیطی را در روند برنامه ریزی و طراحی در اولویت قرار می دهد ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
124-منظر عمومی بادگیرها در کدام روستا یا کدام شهر ایران غالب نیست؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
124-نقشه روبرو مربوط به کدام مکان است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
124. در صورت استقرار یک زمین فوتبال بر روی زمین با توپوگرافی ترسیم شده نقطه A در کدام شرایط قرار دارد؟ (زمین با شرایط خاکریزی و خاکبرداری متساوی مستقر شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
125- اشاره رمزی به دنیای ماورای باغ با استفاده از بازآفرینی معابد قدیمی رومی در کدام یک از سبک های باغ سازی به کار رفته است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
125- به طور کلی کدام درخت بومی در نواحی جنوبی ایران از تاج پوشش کوتاه تری برخوردار است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
125- شاخص ترین درخت شهر تهران کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
125- کدام اصطلاح، مفهوم: «تعامل زندگی تاریخی انسان در بستر طبیعت» را می-رساند؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
125- کدام گزینه از عوامل احداث دیوار در باغ ایرانی نمی باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
125- کدام یک از موارد درباره ی باغ و باغسازی ایرانی و خلق فضاهای آن مطرح است؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
125- منظره سازی در هنر مصر شامل چه موضوعاتی است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
125-استفاده از طبیعت و منظره به شیوه اروپایی در پس زمینه نقاشی در کدام مکتب نقاشی ایران ، معمول بوده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
125-باغ نظر در کدام شهر قرار دارد و عمارت آن منسوب به کیست؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
125-در نقشه های توپوگرافی ، کدام یک از موارد زیر در خصوص تراز صحیح است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
125-کدام یک از نکات زیر درباره ماهیت طراحی درست نیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
125-گیاه در پیوند با معماری در اثار کدام یک از معاماران ذیل بیشتر حضور دارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
125. در هنگام مواجه شدن با یک فضا، آنچه در ذهن انسان می نشیند، کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
126- «پل آبشار» در کدام شهر است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
126- اشکال «الف» و «ب» به ترتیب معرف کدام یک از اصول و قوانین گشتالت هستند: [معماری مارکت- سراسری 89]
126- باغ های مقدس، باغ معبد و باغ های قدم زدن از گونه های کدام یک از سبک های باغ سازی جهان به شمار می روند؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
126- باغهای معلق بابل چه نوع باغایی بوده اند؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
126- طراحی روبه رو القاکننده کدام احساس می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
126- عروج دیدگاه مینی مالیسم (کمینه گرایی) در معماری منظر کیست؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
126- کدام یک از عوامل زیر جزو عناصر باغ ایرانی نیستند؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
126- کدام یک از موارد زیر جزو اهداف سه گانه معماری منظر هستند؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
126-برای کاشت انواع گیاهان در فضاهای سبز و محوطه سازی ، عمق مناسب خاک سطحی حدود چند سانتی متر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
126-تالاب میکانکاله در کدام منطقه واقع شده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
126-در شکل مقابل c,b,a به ترتیب کدامند ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
126-کدام یک از آثار تاریخی زیر به مثابه یک اثر معماری منظر جلوه ای چشمگیر دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
126. باغ مقبره یا باغ مزار ایرانی باغی است: [معماری مارکت- سراسری 83]
127- «چشمه عمارت» در معماری و باغ سازی ایرانی به چه بنایی اطلاق می گردد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
127- پلان مقابل، مربوط به کدام شهر و چه قرنی است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
127- در روستای ابیانه بازشوهای ساختمان به کدام سمت است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
127- در طراحی تراس ها و سکوهای بزرگ، جهت شیب سطح تراس عموماً به کدام طرف است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
127- عمق مناسب خاک سطحی برای کاشت انواع گیاهان در محوطه سازی حدود چند سانتی متر است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
127- نقش مناظر زیارتی در منظر شهری دوره اسلامی چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
127- یک درخت «بونسایی» در داخل ظرفش نشان دهندۀ چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
127-آبنمای دایره ای شکل در کدام دوره رواج داشته است ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
127-بزرگترین مجموعه تاریخی مربوط به تاسیسات زیر ساختی ذخیره ، هدایت و توزیع آب در کدام منطقه و شهر ایران قرار دارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
127-کدام گزینه جزء خصوصیات باغ های ژاپنی نیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
127-کدام یک از موارد زیر از ویژگی های باغ های زن نیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
127. سینه کبکی چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
128- از کدام دوره ی تاریخی کوشک (عمارت) در باغ ایرانی در محل تقاطع دو محور اصلی باغ قرار گرفته است؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
128- استفاده از کدام مورد را به عنوان راهکار مناسب تر برای کاهش آلودگی بصری و محیطی زیرساخت ها در منظر شهر بر می شمارید؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
128- پاگودا و پل، از عناصر اصلی کدام یک از سبک های باغ سازی جهان به شمار می رود؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
128- عوامل هویت ساز در مناظر شهری عبارتند از: [معماری مارکت- سراسری 93]
128- کدام گزینه در استفاده از گیاهان با برگ ریز در طراحی محیط و منظر نادرست است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
128- کدام مورد در توصیف باغ های «سمرقند عهد تیموری» نادرست است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
128- کدام یک از عوامل زیر برای حفظ پایداری سکونتگاه های کوچک در مناطق گرم و شک (همانند واحه ها) از اهمیت بیشتری برخوردار است. [معماری مارکت- سراسری 91]
128- کدامیک از پروفیل های طولی متناسب با پلان توپوگرافی مقابل است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
128-ایوان آفتابگیر در کدام سمت بنا می باشد ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
128-معمولا درجه حرارت آفتاب بر روی چمن به چه میزان خنک تر از درجه حرارت آفتاب بر روی خاک می باشد ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
128-معنای لغت «پرس» در باغ ایرانی چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
128-مفهوم «طراحی باززاینده»(Regenerative design) ، محصول تفکرات و تجارب علمی پژوهشی کدام معمار منظر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
128. معماری منظر: [معماری مارکت- سراسری 83]
129- تصویر ارائه شده بازآفرینی کدام کاخ تاریخی را نشان می دهد و در کجا قرار دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
129- توسعه بافت شهر شیراز از نظر اسکان و قابلیت های طبیعی در راستای کدام محور جغرافیایی زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
129- در طراحی پارک در شهرهای مناطق گرم و خشک ایران نقش کدام عنصر مهم تر است؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
129- در مقایسه با روز، دما در دره ها هنگام شب ..................... است. [معماری مارکت- سراسری 85]
129- طرح رو به رو مربوط به چه سبکی از باغسازی انگلیسی است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
129- کدام گزینه از معانی کلمه «راغ» در زبان فارسی صحیح نمی باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
129- کدام گونه از باغ سازی ایرانی در کشور هند رواج بیش تری دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
129- ها ها (Ha-Ha)، کدام یک از عناصر زیر را در باغ سازی انگلیسی تشکیل می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
129-استقرار روستای کندوان در بستر طبیعی خود چگونه است ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
129-باغسازی سبک چشم انداز انگلیسی کی به اوج خود رسید ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
129-بیت زیر از کدام شاعر است و در آن رابطه مفاهیم دو واژه «منظر»و«نظر» چگونه است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
129-کدام گزینه حس سایه روشن ، نسیم ، خنکی و رنگ آمیزی را در باغ ایرانی القا می نماید؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
129. در دوران قاجار عناصری از باغ سازی غربی به شرح ذیل در باغ ها دیده شده است: [معماری مارکت- سراسری 83]
130- باغ بربر در کدام شهر واقع است؟ [معماری مارکت- سراسری 92]
130- تصویر داده شده مربوط به کجاست و چه نقشی را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 90]
130- شیوه آبیاری و آبرسانی با قنات یادگار کدام تمدن است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
130- قدمتگاه نیشابور از نظر گونه شناسی باغ ایرانی کدام دسته از گونه ها را شامل می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 89]
130- کدام عناوین برای معرفی گسترده ترین پهنه اقلیمی ایران مناسب تر است؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
130- کدام گزینه تکمیل کننده صحیح متن زیر است: [معماری مارکت- سراسری 91]
130- کدام مورد یکی از مهم ترین آثار معماری دوره رنسانس که در آن منظر نقش تعیین کننده دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 93]
130- کدام یک از گونه باغ سازی ها، در کشور هندوستان بیشتر رواج داشته است؟ [معماری مارکت- سراسری 95]
130-با توجه به شکل مقابل (باغ اوت لندز-1780 م-)، باغ سازی انگلیسی قرن هجدهم تحت تاثیر کدام نوع باغ سازی بوده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
130-در چه اقلیمی معمولا ساختمان ها و درختان مطابق شکل رو به رو قرار می گیرند ؟ [معماری مارکت- سراسری 88]
130-کدام یک از مسیرهای انتخابی ، برای رسیدن از نقطه A در ارتفاع 1000 متری از سطح دریا به نقطه B در ارتفاع 1012 متری از سطح دریا با شیب تقریبی 10% ، صحیح است ؟ [معماری مارکت- سراسری 94]
130-نقشه روبرو کدام باغ را نشان می دهد ؟ [معماری مارکت- سراسری 84]
130. هر فضای معماری دارای: [معماری مارکت- سراسری 83]
137- در مورد خاک ها کدام پاسخ صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 91]
30- با توجه به طرح «باغ منظره دار» که در محوطه استورهد، در ویلت شر به اجرا در آمده ، کدام یک از موارد زیر در باغسازی انگلیسی مشاهده نمی شود؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
31- بید مجنون یک درخت ................... است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
32- باغ ارم شیراز دارای ........................ است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
33- کدام یک از گیاهان بر جهت افقی تأکید بیشتری دارند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
34- در کدام دوره برای اولین بار سبک اروپایی در باغسازی ایران نفوذ کرد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
35- درخت شاخص تهران است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
36- در یک باغ ایرانی، معمولاً کوشک باغ قرار گرفته است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
37- تصویر زیر کدام یک از باغهای تاریخی ایرانی را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
38- ترویج چهار باغ به عنوان فضای شهری مربوط به کدام دوره است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
39- باغ گلشن در کدام شهر است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
40- باغ شاهزاده در کدام شهر و مربوط به کدام دوره است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
41- کدام یک از پارک های تهران بر اساس خطوط تراز طراحی گردیده است؟
42- کاخ الحمراء در کدام کشور است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
43- نقوش کدام یک، از هنر باغسازی تأثیر بیشتری پذیرفته است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
44- ویژگی مهمتر پارک شفق چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
45- در ادبیات فارسی به عنوان یک عنصر طبیعی بد نام یاد شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
46- طرح کاشت در باغ ایرانی کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
47- دورنما یا پرسپکتیو در مینیاتور ایرانی چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
48- باغ اشرف دوره صفویه در کجاست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
49- سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری که از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد اعلام شده است حدود چند متر مربع است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
50-کدام یک از باغ های اروپایی با تکیه بر عدم تقارن و ایجاد پرچین هایی کوتاه از خطای چشم در مورد ترکیب رنگها،کاشت درختان و درختچه ها و ایجاد تپه ماهور استفاده می کرده اند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
51- سبک باغ سازی باروک در ایتالیا مربوط به کدام دوره است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
52- طراحی باغ فین کاشان مربوط به کدام یک از دوره های باغ سازی ایرانی می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
53- کدام باغ معروف به باغ شاه عباس می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
54- پس از بازدید ناصرالدین شاه از اروپا اولین باغی که به صورت تلفیق شده از طرح های متقارن و غیر متقارن ساخته شد، چه نام دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
55- اصطلاح «پروند» در باغ ایرانی کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
56- تصویر مقابل کدام باغ تاریخی ایرانی، در چه دوره و شهری را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
57- باغ تویلری و باغ معروف ورسای، شاهکار کدام یک از طراحان منظر می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
57- تأثیر آشنایی معماران انگلیسی با آثار آندره لونوتر (Ander Le Notra)  در باغسازی فرانسوی چه بود؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
58- کدامیک از گزاره های زیر در مورد روش طراحی «منظر داده ها» یا «Data scape» نادرست است؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
58- کهن ترین تمدنی که در آن هنر باغ سازی را می توان به کمک نقوش و کتیبه ها جستجو کرد کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
59- تصویر زیر، فضای سبز و استخر کدام باغ تاریخی ایران را نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
60-بناهای مسکونی سنتی ژاپن: [معماری مارکت- سراسری 1382]
61- احداث سبزه میدان ها در لندن مربوط به کدام دوره و کدام محلات است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
61-درخت حک شده بر سنگهای تخت جمشید، نقش ........................ است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
61)کدام یک از شاعران ایرانی از وجود درختان بارور از نقره و شاخه های پیوسته از طلا و یاقوت سخن به میان آورده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
62- تابلوی زیر تصویر باغی را در کدام یک از سبک های باغسازی جهان نشان می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
62)اولین شخصی که پارکها را از طریق باغراه به هم متصل و شهرها را با پارک در آمیخت که بود ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
63- قدیمیترین نمونه باغ ایرانی در کدام یک از آثار تاریخی قابل بررسی است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
63)نخستین باغی که به شیوه مدرن در ایران ساخته شد کدام است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
64- باغ های صفوی از نظر کلی ............... بوده است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
64)طول آب نما در کدامیک از ابنیه و باغهای زیر بیشتر است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
65- در اکثر مساجد ایرانی کدام یک عنصر منظر بوده است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
65)کدام یک از پارکهای زیر به شیوه دیکانستراکشن طرح شده است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
66- بر روی حصار خانه ها استفاده می شده است: [معماری مارکت- سراسری 1382]
66)کدام ترتیب برای باغ فین ، باغ نگارستان ، باغ شاهزاده صحیح است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
67-درک معماری منظر با کدام یک از موارد ارتباط دارد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
67)حیاط شیرها در کدام باغ است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
68- کدام یک با زمان نسبتی ندارد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
68)مولف کتاب " باغهای ایران و کوشکهای آن" کیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
69- هنر آرایشی گیاهان در زبان لاتین چه نامیده می شود؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
69)در میان کرت باغ ایرانی چه چیزی کاشته می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
70-گیاهان به عنوان شاخص های زیست محیطی می باشند. کدام دسته از گیاهان اطلاعات زیست محیطی و نشانه های دقیقتری را از شرایط سایت ارائه می دهند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
70)معماری منظر و محیط چگونه حرفه است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
71- باغ نگارستان در کجا و مربوط به چه دوره ای است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
71)توجه به کدام یک از موارد زیر در معماری منظر از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
72- در انواع فرم زمین کدام یک وسعت بیشتری را در معرض دید بیننده قرار می دهد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
72)توجه به طبیعت و اصول آن ( حفظ طبیعت بکر ) در چه سبکی به اوج خود رسید ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
73- ادراک منظر اقدامی .................. است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
73)کدام یک از نقاط مشخص شده در تصویر زیر دارای امتیاز بصری بیشتری است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
74- باغ ایرانی با دیوار مشبک از چه دوره ای متداول شد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
74)رشته معماری منظر با کدامیک از رشته های زیر مرتبط و دیگر می باشد ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
75- کدام یک از عناصر، مشخصه باغ ایرانی نیست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
75)باغهای ......................... از زمره قدیمی ترین باغهای جهان است . [معماری مارکت- سراسری 1381]
76- کدام نام برای نامگذاری باغ در شهرهای بیشتری به کار برده شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
76)ویژگی باغ ایرانی بیانگر چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
77- معماری منظر،حرفه ای میان رشته ای است. رشته های اصلی تأثیرگذار در آن عبارتند از: [معماری مارکت- سراسری 1382]
77)کدام یک از نامهای زیر نام چشمه ای در بهشت است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
78- معماری ایرانی در اقلیم گرم و خشک دارای پیوند محکمی با محیط زیست است زیرا: [معماری مارکت- سراسری 1382]
78)نخستین رویکردها به طبیعت در جامعه اروپا که منشاء تدوین دانش معماری منظر قرار گرفت در چه دوره ای بود ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
79- سنت باغسازی ایرانی قبل از اسلام، در دوره اسلامی تداوم یافت زیرا: [معماری مارکت- سراسری 1382]
79)کدامیک از عناصر منظر به شمار نمی رود ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
80- طاق بستان نظرگاهی در میان یک فضاست. آن فضا کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
80)ریشه واژه پردیس مربوط به کدام زبان است ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
80. کدام گزینه یک مثال ارزنده طراحی محیط و منظر در اروپای دوره باروک (BAROQUE) می باشد؟
81- کدام یک از انواع درختان در فرهنگ ایران محترم شمرده می شده اند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
81)کدام تمدن با هویت غالب طبیعت گرا شناخته می شود ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
82- از عناصر منظر که در ادبیات و معماری ایرانی در دوره اسلامی به نیکویی مورد توجه بوده است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
82)زیبایی شناسی ایرانی درمورد گیاهان باغ مبتنی بر : [معماری مارکت- سراسری 1381]
82. استفاده از فواره ها، مجسمه ها و گل کاری های منظم از مشخصه های طراحی محیط و منظر کدام دوره در اروپا می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
83- برنده مسابقه طراحی پارک سیتروان در پاریس که بود؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
83)کدامیک از جمله های زیر درمورد باغهای ایرانی صادق نیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
84- چرا امروزه نیاز به معماری منظر در محیط شهری مشهودتر شده است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
84)کدامیک از جمله های زیر درمورد حیاط های میانی ( حیاط های مرکزی )معماری ایران همواره صادق نیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
85- در طراحی منظر کدام یک از روش ها بهتر به نتیجه می رسد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
85)کدامیک از باغهای زیر به لحاظ الگوی باغسازی کامل ایرانی با سایرین تفاوت دارد ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
86- شاخص بناهای حکومتی دوران هخامنشی بوده است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
86)آبخیزداری Watershed management چیست ؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
86. آثار معماری اروپایی را در بنای کدام یک از باغ های زیر می توان دید؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
87- کدام یک از عناصر باغ ایرانی تمثیل بهشت در قرآن است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
87)انتظام فضایی در باغسازی ایرانی : [معماری مارکت- سراسری 1381]
87. باغ نظر و باغ جهان نما در چه شهر و متعلق به چه دوره ای است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
88- حوض دایره ای شکل در کدام دوره رواج داشته است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
88)نمونه زیر را می توان به عنوان یک کار طراحی منظر شهری از میکل آنژ بر شمرد . [معماری مارکت- سراسری 1381]
88.مهمترین باغ های شبه قاره هند مربوط به کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 83]
89- نقاشان کدام سبک بیشتر موضوع طبیعت را در آثار خود انتخاب کرده اند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
89)واژه باغ را مترادف با کدام یک از موارد زیر می دانید؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
89. کانال ها و حوضچه های مقسّم آب از کدام دوره تاریخی در باغ سازی ایران مرسوم شده است؟
90-کدام عبارت در مورد معماری ایران صحیح تر است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
90-کلاسیک گرایی و تأکید بر هندسۀ مبتنی بر محورها و تقارن و تأکید بر پرسپکتیوها، و عظمت از مشخصات باغ سازی یا طراحی منظر کدام مورد زیر است؟ [معماری مارکت- سراسری 86]
90) عمارت چهل چشمه رشته گلو در کجاست؟ [معماری مارکت- سراسری 1381]
90. قدیمی ترین باغ – کاخ ایرانی که از کانال های آبیاری برای اولین بار در آن استفاده شده، در کجا واقع است؟
91- معماری منظر حرفه ای است که: [معماری مارکت- سراسری 1382]
92- کدام تمدن در گذشتۀ خود طبیعت را پلید می دانسته است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
93- بوته های متوسط و کوتاه در طراحی منظر  ..................... [معماری مارکت- سراسری 1382]
94- در طراحی محیط و منظر به کدام یک از موارد زیر باید توجه بیشتر به عمل آورد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
95- در طراحی منظر فرم زمین به صورت خطوط زاویه دار، معمولاً چه نوع تأثیر ادراکی را القاء می نماید؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
96- دلیل پیدایش پارک در شهرها چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
97- عناصر اصلی منظر کدامند؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
98- تفاوت اصلی در منظره پردازی به شیوه ایرانی با نوع اروپایی آن کدام است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
99- ویژگی چشم انداز در باغ ایران چیست؟  [معماری مارکت- سراسری 1382]
 

 

نظرات کاربران درباره درک عمومی معماری منظر- از منابع کنکور ارشد معماری

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد درک عمومی معماری منظر- از منابع کنکور ارشد معماری نظر می دهد.

ارسال نظر درباره درک عمومی معماری منظر- از منابع کنکور ارشد معماری

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با درک عمومی معماری منظر- از منابع کنکور ارشد معماری

معماری منظر جزوه ارشد معماری کنکور ارشد
دانلود سریع بلافاصله پس از پرداخت! به زودی

نماد اعتماد الکترونیکی، پشتوانه اعتماد شما
برای اطمینان کلیک کنید ↑
3 رای
بر اساس سلیقه شما...