جزوه مبانی نظری معماری - از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری

مجموعه دروس مبانی نظری معماری برای کنکور معماری سال 94 بر اساس آخرین جزوه های اساتید دانشگاه های معتبر تهران و نگرش طراحان سؤالات ارائه می گردد. این درس از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری دانشگاه سراسری و آزاد می باشد. این مجموعه به صورت یک کتاب الکترونیکی با قابلیت جست و جو ارائه می شود.

مجموعه ی معماری مارکت با همکاری اساتید دانشگاهی تنها در بخش معماری آزمون کارشناسی ارشد به صورت تخصصی فعالیت دارد.

برای آگاهی از زمان ارائه ی این کتاب الکترونیکی در سایت معماری مارکت در سایت و خبرنامه ی ما عضو شوید:   عضویت در معماری مارکت

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

نقد و بررسی جزوه مبانی نظری معماری - از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

 

<div class="nocopybm>

 

نمونه سؤالات مبانی نظری معماری در کنکور ارشد معماری


109- جایگاه طبیعت در معماری کجاست؟ [معماری مارکت- سراسری 85] درک معماری
111-گونه شناسی در طراحی معماری یعنی دسته بندی بناها بر اساس: [معماری مارکت- سراسری 1382]
12- کدام یک از گزینه های زیر اصول سه گانه اندیشه ویترویوس را در تعریف معماری نشان می دهد؟ [معماری مارکت- آزاد 86]
136- در یک اقلیم ثابت، کدام یک از عوامل باعث تفاوت در شکل گیری معماری روستایی می باشد؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
165- تغییراتی که در طول تاریخ در معماری ملل مختلف پیش آمده در اثر چیست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
166- آشنایی با آثار برگزیده معماری گذشته به چه دلیل لازمست؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
167- در رابطه با طراحی معماری امروز کدام گزینه صحیح است؟ [معماری مارکت- سراسری 1382]
168- سبک در معماری مجموعه ای از .............. است. [معماری مارکت- سراسری 1382]
19-سه اصل معماری ویترویوس کدام است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
21- بحران های زیست محیطی ناشی از ...................... است. [معماری مارکت- آزاد 84]
23- عناصر اصلی " محیط " زندگی انسان عبارتند از: [معماری مارکت- آزاد 84]
23- عناصر اصلی " محیط " زندگی انسان عبارتند از: [معماری مارکت- آزاد 84]
24- اصول مأخوذ از طبیعت برای طراحی معماری کدامند؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
24-سه اصل بنیادی معماری چیست؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
25- ارزش هایی که از نظر تفکر اسلامی در طبیعت وجود دارند در معماری (به عنوان اثری انسانی) نیز تجلی داشته باشند عبارتند از: [معماری مارکت- آزاد 84]
26- ویژگی های اصلی مستفاد از طبیعت که در طراحی معماری پایدار باید رعایت شوند در کدام گروه بیشتر نمود دارند؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
27- برای طراحی معماری مطلوب و متناسب با محیط زندگی و فضای فرهنگی [معماری مارکت- آزاد 84]
30- تماس انسان با طبیعت تأمین کننده کدامیک از نیازهای انسان است. [معماری مارکت- آزاد 84]
32-کدامیک از تعاریف زیر درمورد "تقارن" در محیط صحیح است ؟  [معماری مارکت- آزاد 90]
34- ایده تشکیل¬دهنده کدام¬یک از بناهای زیر عوامل طبیعی نمی¬باشد؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
34-براساس "اکولوژیک ادراک" کدام موارد در ادراک محیط و معماری موثر است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
35- کدام¬یک از جملات زیر درست نیست؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
36- تقسیم معماری به دو نوع یادمانی و مردمی یا بومی و تمرکز بر معماری بومی با مقایسه در سطح محلی، ملی و جهانی مربوط به کدام نگرش است؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
37- کدام دو محقق پیرو نگاه شکل¬گرا در معماری بودند؟[معماری مارکت- آزاد 90-ب]
38- ویژگی تطهیر که مطابق تعالیم اسلام طبیعت به آن عمل می کند، ریشه کدامیک از مباحث زیر است؟ [معماری مارکت- آزاد 84]
38-مهم ترین الگوی ارتباط انسانی با طبیعت در دوران معاصر و براساس توسعه پایدار کدام است ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
41-استفاده از حیاط مرکزی در معماری اقلیم گرم و خشک ایران، اقدامی: .................... [معماری مارکت- آزاد 89]
44-منظور از واژه علمی "پارادایم" چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 90]
45- «10 کتاب در باب معماری» از کیست و اصول آن بر چه اساس است؟ [معماری مارکت- آزاد 90-ب]
45- کدامیک از جملات زیر صحیح نمی باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
45- کدامیک از مطالعات افراد زیر گونه شناسی بوده است؟ [معماری مارکت- آزاد 93]
46- معماری سنتی ایرانی، همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است، زیرا ........ [معماری مارکت- آزاد 85]
47- مهم ترین موضوع در مبحث قالب و محتوا در معماری اسلامی کدام است؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
48- کدام یک از جملات زیر نادرست است؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
48- ممکن است در میان افراد جامعه ی اسلامی تفاهم کافی درباره ی زیبایی یا عدم زیبایی یک بنای خاص وجود نداشته باشد. بر اساس آیه 76 سوره یوسف «نرفعُ درجاتٍ مًن نشاءُ و فوقُ کلِّ ذی علم علیم» کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟ [معماری مارکت- آزاد 85]
49- نظریه ارتباط خانه با ناخودآگاه جمعی را چه کسی مطرح کرد؟ [معماری مارکت- آزاد 91]
50-  کدامیک از معماران زیر به مقوله  "معماری و هویت " پرداخته است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
52- گونه شناسی در طراحی معماری یعنی دسته بندی ها بر اساس ................ [معماری مارکت- آزاد 89]
54- وجه تمایز معماری با سایر هنرها کدام است؟  [معماری مارکت- آزاد 91]
55- چه کسی در مورد «طرح ناتمام» در خانه سازی بحث کرده که به ساکنان خود اجازه می دهد نقش مهمی در طراحی خانه هایشان داشته باشند؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
56- چرا هِگل، معماری را در پائین ترین جایگاه در پایگاه هنرها می داند ؟[معماری مارکت- آزاد 92]
56- کدام عبارت در مورد معماری ایران صحیح تر است؟ [معماری مارکت- آزاد 87]
57- آیا «فضا» موجودی آمورف است؟[معماری مارکت- آزاد 92]
57- کدام معمار بیشترین تأکید را بر معنای محیط قائل است؟ [معماری مارکت- آزاد 89]
57- گونه شناسی در طراحی معماری یعنی دسته بندی بناها بر اساس ................. [معماری مارکت- آزاد 87]
58- «ویتروویوس»، (شایابی) را در معماری چگونه تعریف می کند؟[معماری مارکت- آزاد 92]
60- ارتباط فضایی بین درون و بیرون دستاورد معنوی کدام سبک است؟[معماری مارکت- آزاد 92]
60- رتباط فضایی بین درون و بیرون دستاورد معنوی کدام سبک است؟[معماری مارکت- آزاد 92]
60- سبک در معماری مجموعه ای از  ...................... است. [معماری مارکت- آزاد 88]
60- معماری به مثابه هویت دیدگاه کیست؟ [معماری مارکت- آزاد 88]
61-نظریه سیماشناختی از کدام نظریه گرفته شده است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
62-ارتجال به چه معناست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]
64-3عامل شکل دهنده زبان معماری کدام است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
66-با تغییر نمادهای تداعی کننده مناسب یک مکان چه اتفاقی می افتد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
67-برای پاسخگویی به نیازهای پیشنهادی مازلو کدام عبارت صحیح است ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
69-براساس دیدگاه هایدگر تکنولوژی کدام یک از ویژگی های زیر را ندارد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]درک معماری
7-‌ مقیاس و نسبت که به اندازه نسبی شکل‌ها و اشیاء می‌پردازد 8-‌ بعد و حرکت که در بیان بصری هر دو به کار می‌روند، یعنی هم شاهد بعد و پرسپکتیو هستیم و هم شاهد حرکت و به وسیله آن‌هاست که اشیاء پدیده‌ها و تجربه‌های ما از محیط به صورت بعدی بیان می‌شود.
70-کدام گزینه نقطه مقابل اطلاعات زیباشناختی می باشد ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک عمومی
71-نقش اصلی علوم رفتاری در نظریه طراحی محیط چیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
74-ترکیب عناصر و تکنیک های مختلف و شیوه ترکیب بندی و بیان هنرمندانه منظوری خاص چه نامیده می شود ؟ [معماری مارکت- آزاد 94]درک عمومی
76-کدام گزینه از ویژگی های دگرگونی سبک های پیش از مدرن نیست ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
77-کدام یک از موارد زیر اخلال و کژنمائی در پیام ایجاد نمی کند  ؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک عمومی
78-برای تبیین رابطه الگوهای رفتار و محیط کالبدی کدام واژه به کار می رود؟ [معماری مارکت- آزاد 94] درک معماری
79- در فرآیند ادراک علائم خبری از معماری محیط، نماهای ساختمان چه وظیفه ای را بازی می کند؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
80- در نمای ساختمان روبرو وضعیت محتوای نظم اطلاعاتی چگونه است؟ [معماری مارکت- سراسری 87]
90-عبارت «خانه ماشین زندگی است» (لوکوربوزیه) را در مبانی نظری معماری چگونه می توان تعبیر کرد؟ [معماری مارکت- سراسری 85]
98. از دیرباز معماری را دارای سه ویژگی، کارایی، زیبایی و ایستایی دانسته اند. با حذف کدام ویژگی ها مفهوم «معماری» به «ساختمان سازی» تقلیل می یابد؟ [معماری مارکت- سراسری 83] درک عمومی
 

برای دانلود منابع و پاسخ تشریحی و تستی کنکور ارشد معماری به این لینک مراجعه کنید

 

نظرات کاربران درباره جزوه مبانی نظری معماری - از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری

avatar
جواد اسدی
۲۶ مهر ۱۳۹۳ ۰۹:۴۱:۲۱ ب.ظ
موجود نبود اما امیدوارم هرجه زودتر بکزارید تا بتونم خرید کنم ممنونم بابت کار مفیداتون

ارسال نظر درباره جزوه مبانی نظری معماری - از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با جزوه مبانی نظری معماری - از سری دروس تاریخ و مبانی نظری کنکور ارشد معماری

ارشد معماری کنکور ارشد جزوه مبانی نظری معماری
دانلود سریع بلافاصله پس از پرداخت! به زودی

نماد اعتماد الکترونیکی، پشتوانه اعتماد شما
برای اطمینان کلیک کنید ↑
2 رای
بر اساس سلیقه شما...